Bestuur

De doelstellingen van de Stichting Schaapskudde Het Stroomdal zijn:

  • Het ondersteunen en het (doen) exploiteren van de schaapskudde Het Stroomdal,
  • Het onderhouden van heidevelden en andere (onder)gronden,
  • Het instandhouden van cultuurhistorische waarden,
  • Het bevorderen van recreatie en toerisme,
  • Het verrichten van alle andere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur
Ben Barkema – voorzitter
Reinier van Klinken – secretaris/penningmeester
Albert Kerssies – adviserend bestuurslid
Albert Hovius – algemeen bestuurslid

Lid 5 van Artikel 4 van de statuten:
De leden van organen van de stichting ontvangen geen andere beloning dan een (on)kostenvergoeding en een niet bovenmatig vakantiegeld.

Stichting Schaapskudde het Stroomdal
Annermoes 8
9468 TC ANNEN
tel 06 270 484 53
stroomdalherder@icloud.com
www.schaapskuddehetstroomdal.nl

RSIN nummer: 850287595

NL51 RABO 0364 1254 97

Schaapskudde het Stroomdal wordt mede in stand gehouden door een bijdrage van de Provincie Drenthe en het gebiedsfonds Drentsche Aa.